De Wet Hervorming Kindregelingen (ingaand op 1 januari 2015) heeft onder meer tot gevolg dat het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie komt te vervallen. Het wegvallen van het fiscaal voordeel kan directe gevolgen hebben voor de draagkracht van de onderhoudsplichtige, simpelweg omdat deze niet langer kan beschikken over een financiële tegemoetkoming die eerst wél werd ontvangen en die werd aangewend voor de betaling van kinderalimentatie.

Naast het wegvallen van dit fiscaal voordeel zal per 1 januari 2015 het kindgebonden budget worden verhoogd en de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’ worden ingevoerd: alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget komen ook in aanmerking voor een verhoging van dit kindgebonden budget met een bedrag van maximaal € 3.050,00 voor 2015.

Als gevolg van het verhogen van het kindgebonden budget en de invoering van de ‘alleenstaande ouderkop’, zullen de kosten van de kinderen waarin de ouders zelf nog dienen te voorzien lager worden. Dit leidt in de gevallen waarin een kindgebonden budget wordt ontvangen, mogelijk ook tot een verlaging van de te betalen alimentatie.

Voor vrijwel iedereen die kinderalimentatie betaalt of ontvangt, is het op grond van de gewijzigde regelgeving belangrijk dat een herberekening wordt gemaakt waaruit blijkt of de alimentatie – rekening houdend met de nieuwe fiscale regelgeving – vanaf 1 januari 2015 nog passend is.

Inmiddels is uitgemaakt dat de hervorming van de kindregelingen grond zijn voor wijziging van de eerder vastgestelde of overeengekomen kinderalimentatie.