Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Oostlander | Verhoeven Advocaten & Mediators B.V.

Oostlander Verhoeven Advocaten & Mediators BV is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap van advocaten (rechtspersonen en natuurlijke personen), handelend onder de naam “Oostlander | Verhoeven Advocaten & Mediators BV”, hierna te noemen “OV Advocaten”. De medewerkers van OV Advocaten zijn werkzaam als gespecialiseerd familierechtadvocaat, scheidingsmediator en/of erfrechtadvocaat.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht die aan één van de advocaten van OV Advocaten worden gegeven, op rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht.
 2. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 3. OV Advocaten is bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen voor toekomstige werkzaamheden of diensten. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt dan zal de opdrachtgever daarvan uiteraard onverwijld op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn.
 4. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Opdracht

 1. Alle opdrachten hetzij rechtstreeks aan OV Advocaten, hetzij aan de individuele advocaten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens OV Advocaten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW wordt uitgesloten.
 2. De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van OV Advocaten is gesteld, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van OV Advocaten leiden.
 3. OV Advocaten kan derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. Zij zal dit zoveel als mogelijk doen in overleg met de cliënt | opdrachtgever. OV Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derde(n). OV Advocaten is bevoegd een beperking van aansprakelijk van een derde te accepteren in naam van de opdrachtgever. OV Advocaten zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.
 4. De opdrachtgever vrijwaart OV Advocaten tegen alle aanspraken en/of vorderingen van derden, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. De opdrachtgever zal de in redelijkheid gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken aan OV Advocaten vergoeden.
 5. Zowel de opdrachtgever(s) als OV Advocaten kan de overeenkomst, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging. De opdrachtgever is bij opzegging gehouden het honorarium te voldoen voor de tot het moment van beëindiging uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 3 Verwerking persoonsgegevens & Wwft

 1. Indien aan OV Advocaten opdracht wordt verleend tot het leveren van juridische diensten of diensten ten behoeve van mediation, wordt OV Advocaten daarmee toestemming gegeven tot het verwerken van persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is. Voor de wijze waarop OV Advocaten met persoonsgegevens omgaat wordt verwezen naar de privacyverklaring die op de website van OV Advocaten terug te vinden is.
 2. Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) is OV Advocaten verplicht om de identiteit van de cliënt te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De opdrachtgever is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zo nodig toestemming. OV Advocaten is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbenden. OV Advocaten zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane mededeling in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van OV Advocaten.
 3. OV Advocaten zal vertrouwelijkheid betrachten zoals in de opdrachtgever-advocaat relatie gespast is. Wel kunnen cliënt gegevens (gegevens van de opdrachtgever) worden gebruikt in verband met toetsing van haar processen en eventueel tegenstrijdig belang, alsmede in verband met de behandeling van de opdracht en relatiebeheer.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van OV Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Dit behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid onder Nederlands recht niet mogelijk is. OV Advocaten is verzekerd tot een bedrag van € 500.000 per schadegeval. Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever wordt desgevraagd nadere informatie gegeven over de inhoud van de polisvoorwaarden.
 2. Indien, om wat voor reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van OV Advocaten beperkt tot het bedrag aan honorarium dat door haar met betrekking tot de opdracht in rekening is gebracht. Een eventuele aansprakelijkheid zal evenwel nooit meer bedragen dan € 25.000.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen zes maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. In ieder geval vervallen alle aanspraken twaalf maanden nadat het dossier is gesloten.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
 5. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de voornoemde overeenkomst noch aan
  de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet als zij als direct of indirect belanghebbende zijn aan te merken.
 6. OV Advocaten staat niet in voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending. Bij communicatie met behulp van elektronische middelen zoals e-mail is OV Advocaten niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen en of andere onregelmatigheden in de communicatie.

Artikel 5 Honorarium, kosten en voorschot

 1. De kosten van de uitvoering van de opdracht omvatten het honorarium, omzetbelasting (B.T.W.) en de verschotten die ten behoeve van de opdrachtgever worden betaald (de werkelijk gemaakte noodzakelijke kosten als griffiegeld, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels etc.).
 2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd (het aantal gewerkte uren) vermenigvuldigd met het voor de betreffende opdracht en eventuele vervolgopdrachten geldende uurtarief.
 3. De hoogte van het verschuldigde uurtarief wordt vooraf overeengekomen met de opdrachtgever. Het uurtarief wordt bepaald door het periodiek vast te stellen uurtarief, welk tarief vermeerderd kan worden met een factor die afhankelijk is van de vereiste ervaring en het specialisme, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. OV Advocaten behoudt zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief tussentijds of jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 4. Kosten van voor de opdrachtgever ingeschakelde derden, worden in beginsel rechtstreeks aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. OV Advocaten kan zowel voor de aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, van de opdrachtgever een voorschotbetaling vragen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten. OV Advocaten zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen respectievelijk voortzetten nadat de opdrachtgever het voorschot zal hebben voldaan. De voorschotdeclaratie zal worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

 1. De in artikel 5a gemaakte genoemde kosten van uitvoering van de opdracht zullen in beginsel eenmaal per maand (achteraf) aan de opdrachtgever worden gefactureerd.
 2. De betalingstermijn bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder aanmaning of ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand op het openstaande bedrag. Indien de opdrachtgever ook na aanmaning niet of niet tijdig volledig betaalt, is de opdrachtgever naast de hiervoor bedoelde rente, tevens (buiten)gerechtelijke kosten, zijnde 15% met een minimum van € 150 exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom te vermeerderd met de rente. Voorzover de opdrachtgever niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf maakt OV Advocaten aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding terzake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit voor vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever(s) zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 4. De door OV Advocaten van de opdrachtgever ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste declaratie, ongeacht de door de opdrachtgever vermelde strekking van de betaling.
 5. Indien een (voorschot)declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, het kredietrisico op de opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of onvoldoende zeker wordt geacht dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens OV Advocaten zal kunnen nakomen kan OV Advocaten – zonder dat er een ingebrekestelling is vereist – haar werkzaamheden opschorten. OV Advocaten is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 7 Derdengelden

 1. OV Advocaten ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. OV Advocaten is dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Indien OV Advocaten toch met derdengelden geconfronteerd wordt, dan draagt OV Advocaten er zorg voor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende wordt overgemaakt, hetzij dat OV Advocaten zich alsnog aansluit bij een stichting derdengelden en de gelden via deze stichting laten lopen. Onder geen enkele omstandigheid zal OV Advocaten derdengelden ontvangen op de kantoorrekening.

Artikel 8 Klachten- en geschillenregeling

 1. OV Advocaten zal bij de uitvoering van de werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. Ingeval van klachten van de opdrachtgever streeft OV Advocaten ernaar om door middel van overleg tot een oplossing te komen. Ten behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten hanteert OV Advocaten een interne klachtenregeling. Deze is terug te vinden op de website van OV Advocaten.
 2. Bij geschillen, die niet zien op declaraties, kan gekozen worden voor de klachtenprocedure van NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten) door het indienen van een klacht bij de Deken van het arrondissement Noord-Holland.
 3. In geval van mediation door een deelnemer kan gekozen worden voor een klachtenprocedure bij de vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten Scheidingsmediators) door het indienen van een klacht bij de Raad van Tucht van de Stichting Tuchtrecht Scheidingsbemiddeling.
 4. Klachten dienen binnen zes maanden na sluiting van het dossier te worden ingediend.

Artikel 9 Bewaren gegevens

 1. OV Advocaten zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze afkomstige originele stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post aan de opdrachtgever retourneren en het dossier digitaal archiveren. Het online dossier wordt na verloop van drie maanden gesloten.
 2. OV Advocaten heeft het recht op dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die OV Advocaten in behandeling is geweest zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 3. Het auteursrecht op alle door OV Advocaten opgestelde en/of aan de opdrachtgever of derden verschafte werken berust uitsluitend bij OV Advocaten.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Behoudens dwingende wettelijke bepalingen is alleen de rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die uit deze overeenkomst zullen voortvloeien. Indien deze algemene voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal worden gesteld, zal bij een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.
 2. De algemene voorwaarden worden voor aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever gestuurd of ter hand gesteld. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland en opgenomen op de website van OV Advocaten.


Haarlem, 15 maart 2023