Vanaf 1 april 2017 is het mogelijk om het pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening. Wilt u de pensioenaanspraak afkopen dan geldt tot 31 december 2017 een fiscale korting van 34,5%.

Nieuwe wettelijke regeling

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige pensioenmaatregelen is op 1 april 2017 in werking getreden. Deze wet is van belang voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) die een pensioenaanspraak heeft op een vennootschap waarvan hij aandeelhouder is.

Geen pensioen in eigen beheer meer

Wat betekent de wet voor u? Vanaf 1 juli 2017 mag u geen pensioen in eigen beheer opbouwen. Wilt u pensioenaanspraken opbouwen dan moeten deze bij een professionele verzekeraar worden ondergebracht.

Mogelijkheden voor het opgebouwde pensioen

Voor het in de vennootschap opgebouwde pensioen zijn er drie mogelijkheden:

  1. niets doen;
  2. afkoop van de pensioenaanspraken;
  3. het pensioen omzetten in een oudedagsvoorziening.

Niets doen kan altijd. In dat geval blijft de aanspraak bestaan. Het pensioen wordt als het ware bevroren.

In de periode 1 april 2017 tot 1 januari 2020 bestaat de mogelijkheid om de aanspraak af te kopen. Afkoop kan interessant zijn om bijvoorbeeld een rekening-courant af te lossen. De afkoopwaarde wordt als loon uit vroegere dienstbetrekking belast. U ontvangt bij afkoop een fiscale korting. In 2017 is dat 34,5%, in 2018 25% en in 2019 19,5%.

Tot slot kan de pensioenverplichting worden afgestempeld naar de waarde op de fiscale balans. De aanspraak wordt (direct) omgezet in een oudedagsvoorziening.

 

Partner moet schriftelijk instemmen

Zowel in het 2e (afkoop) als het 3e (omzetting) geval heeft de dga schriftelijke instemming van zijn partner nodig. Een partner in de zin van deze wet is de echtgenoot, de geregistreerde partner of partner in de zin van de pensioenovereenkomst.

Heeft de dag een gewezen partner en heeft die gewezen partner recht op een deel van de opgebouwde pensioenaanspraak dan dient ook deze gewezen partner schriftelijk in te stemmen.

Dividend uitkeren

Een ander gevolg van de nieuwe regeling is dat bij omzetting of afkoop van de in eigen beheer opgebouwde aanspraken de zogenaamde ‘dividendklem’ vervalt en dividenduitkeringen (eventueel) weer mogelijk zijn.

Kom in actie!

Heeft u pensioen in eigen beheer opgebouwd? Neem contact op met uw financieel adviseur om de mogelijkheden te bespreken. Wilt u de opgebouwde pensioenaanspraken afkopen dan is het raadzaam om met uw accountant te bespreken of dat dit jaar nog mogelijk is tegen het aantrekkelijke tarief van 34,5%.