Reizen met minderjarigen naar het buitenland

De laatste jaren is het een en ander veranderd wanneer u op reis wilt met minderjarige kinderen. Niet alleen moeten kinderen sinds 26 juni 2012 een eigen reisdocument hebben en mogen zij niet langer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders, ook voert de Koninklijke Nederlandse Marechaussee strengere controles uit om mogelijke kinderontvoeringen te voorkomen. Deze strenge controles berusten op internationale afspraken waar veel landen zich aan hebben verbonden, zodat ook op de plaats van bestemming extra controles kunnen volgen.

Wie worden er gecontroleerd?

Reizen naar het buitenland met minderjarigen valt onder de uitoefening van het gezag. Indien een kind geboren wordt uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben beide ouders van rechtswege samen het gezag. Indien een kind wordt geboren uit een relatie die niet door een huwelijk is geformaliseerd, dan heeft alleen de moeder van rechtswege het gezag en dient er een aantekening in het gezagsregister opgenomen te worden waaruit volgt dat de vader ook met het gezag belast is. Om met een minderjarig kind naar het buitenland te mogen afreizen buiten aanwezigheid van de (andere) met het gezag belaste ouder, is de toestemming vereist van de met gezag belaste ouder. Dit geldt ook voor het aanvragen van een paspoort.

De Marechaussee controleert of er sprake is van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag. Dit heeft tot gevolg dat ouders die alleen met een minderjarig kind reizen en kinderen die alleen reizen met controles te maken kunnen krijgen. Ook het dragen van een andere achternaam dan de minderjarige kinderen met wie u reist, kan aanleiding geven voor extra controles. De Marechaussee heeft toegang tot de gemeentelijke basisregistratie personen, en kan op deze manier controleren of de volwassene die het kind begeleidt daadwerkelijk de ouder van het kind is. Indien de volwassene en het kind niet alleen een andere achternaam hebben, maar het kind ook niet het hoofdverblijf bij deze ouder heeft, dan is de kans op vertraging groot.

Wanneer wordt de controle uitgevoerd?

De Marechaussee voert geen persoonscontroles uit als u binnen het Schengengebied reist. Gaat u naar een land dat zich niet bij het Schengenverdrag heeft aangesloten, dan is deze controle er wel.

Voorkom vakantiestress – praktische tips

De Marechaussee verwacht niet dat ouders standaard een verklaring bij zich hebben waaruit blijkt dat zij belast zijn met het ouderlijk gezag en/of een formulier waaruit blijkt dat de andere met gezag belaste ouder toestemming heeft gegeven om hun minderjarige kind naar het buitenland te laten afreizen. Maar om vertraging te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, is het verstandig om in het geval van alleen reizende kinderen, kinderen die met een ander dan de met het gezag belaste ouders reizen of kinderen die met één ouder reizen (terwijl de ouder die mede met het gezag is belast niet meereist) de volgende documenten mee te nemen:

  • Verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder, klik hier om dit document te downloaden.
  • Eventueel recent uittreksel gezagsregister.
  • Recent gewaarmerkt afschrift basisregistratie personen (BRP van het kind).
  • Kopie paspoort van toestemminggevende ouder.
  • Eventueel het ouderschapsplan.
  • Eventueel de geboorteakte.
  • Eventueel kopie van het retourticket van het kind.

Deze documenten kunnen de Marechaussee helpen bij een snellere persoonscontrole. Daarnaast is het verstandig om na te gaan wat de vereisten zijn van het land van uw bestemming om het land in te mogen reizen. Bij de ambassade of het consulaat kan navraag worden gedaan naar de eisen die voor het betreffende land gelden.

Wat als de andere met het gezag belaste ouder geen toestemming wil verlenen voor een reis naar het buitenland?

Indien er sprake is van het gezamenlijk gezag dan dient de met het gezag belaste ouder die met het kind naar het buitenland wil afreizen, toestemming te hebben van de andere met het gezag belaste ouder. Indien de andere ouder geen toestemming voor de reis wil verlenen, dan kan bij de rechtbank verzocht worden om vervangende toestemming. De rechtbank zal bij het nemen van een beslissing het belang van het kind voorop stellen. Dit neemt niet weg dat de rechtbank alle omstandigheden van het geval in acht dient te nemen. Alleen door een advocaat kan vervangende toestemming bij de rechtbank worden gevraagd.

Aanvragen van een paspoort

Ook dienen beide met het gezag belaste ouders toestemming te geven voor het aanvragen van een paspoort. Op grond van artikel 34 van de Paspoortwet kan de rechter worden verzocht om de vereiste verklaring van de toestemming te vervangen door een uitspraak van de rechter. Dit verzoek kan worden gedaan door de andere met het gezag belaste ouder of door de minderjarige zelf als deze 16 jaar of ouder is. Voor het doen van een dergelijk verzoek is de bijstand van een advocaat niet vereist. Ook in dit geval zal de rechter een beslissing nemen in het belang van het kind. Een dergelijke procedure neemt veel tijd in beslag. Voor het verkrijgen van vervangende toestemming op korte termijn, kan een kort geding procedure worden gestart. Hiervoor is wel de bijstand van een advocaat vereist.

Voor vragen naar aanleiding van het voorgaande kunt u altijd contact met ons opnemen!