Op 19 juni 2015 werd het wetsvoorstel herziening partneralimentatie ingediend. De tweede Kamer heeft het voorstel op 11 december 2018 aangenomen en inmiddels is het voorstel op 20 mei 2019 door de Eerste Kamer goedgekeurd.

Wanneer geldt de nieuwe regeling?

De wet treedt op 1 januari 2020 in werking.

Geldt de nieuwe regeling ook voor mij?

Wat verandert er voor mensen die op dit moment partneralimentatie betalen dan wel ontvangen? Helemaal niets. Voor de bestaande situaties heeft de wet geen overgangsregeling. De wet geldt alleen voor die gevallen waarin het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend op of na 1 januari 2020. Je kunt ervoor kiezen om te wachten met je scheiding tot de jaarwisseling. Natuurlijk is het ook mogelijk om in overleg met elkaar afspraken te maken.

Is er voor ieder een plicht om partneralimentatie te betalen?

Je ontvangt alleen een bijdrage in je levensonderhoud van je ex-partner indien je na de scheiding onvoldoende inkomen hebt en je niet in staat bent om jouw arbeidscapaciteit uit te breiden om zelf in je levensonderhoud te voorzien. Natuurlijk moet de alimentatieplichtige ex-partner wel over voldoende draagkracht beschikken om een bijdrage te kunnen betalen.

Wat gaat er veranderen na invoering van de wet?

Nu geldt de regeling dat gedurende 12 jaar de plicht bestaat om partneralimentatie te betalen. Onder de nieuwe wet geldt een termijn van 5 jaar.

Geldt de termijn van 5 jaar voor iedereen?

Er is geen regel zonder uitzonderingen. In een aantal gevallen kan gedurende een langere of juist kortere periode de verplichting bestaan om een bijdrage te betalen.

  • Als er jonge kinderen zijn, kan de partneralimentatie gelden totdat het jongste kind 12 jaar is. De alimentatieplicht kan dan dus maximaal 12 jaar duren.
  • Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, kan de partneralimentatie maximaal 10 jaar zijn.
  • De alimentatiegerechtigde die op 1 januari 2020 vijftig jaar en ouder is, langer dan 15 jaar is getrouwd én binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt gedurende 10 jaar een alimentatiebijdrage.
  • Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 10 jaar geduurd dan kan de alimentatieduur korter zijn dan 5 jaar. De duur is dan gelijk aan de helft van het aantal jaren dat je getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt gehad.
  • In het geval beëindiging van partneralimentatie niet redelijk en/of billijk is, kan een verlenging van de duur worden gevraagd. In schrijnende gevallen kan gedurende een langere termijn een bijdrage worden toegekend.

Bij samenloop van de omstandigheden geldt de langste termijn.

Kan ik afspreken dat de wet nu al voor mij geldt?

In overleg kunnen altijd afwijkende afspraken worden gemaakt. Gekeken wordt dan naar de situatie van jou en je partner en wordt er een voor jullie passende oplossing gezocht. Daarbij kun je afspreken dat de nieuwe wettelijke regeling nu al voor jullie geldt.

Heb je vragen, neem dan gerust contact op.